Hlavní projekty:

Kalendář akcí:

červen
Po Út St Čt So Ne
22 30 31 01 02 03 04 05
23 06 07 08 09 10 11 12
24 13 14 15 16 17 18 19
25 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 01 02 03

HLAVNÍ MENU

08.10.2018 16:36

INFORMACE O STAVU PŘÍPRAVY PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZÁKONA O PRÁVECH NA DIGITÁLNÍ SLUŽBY


Skoro před rokem a půl jsme uvedli v život Iniciativu 202020. ICT Unie, zastupující více než 60 největších firem působících v oblasti ICT a vysokých škol, spolu s kraji dospěla k názoru, že stát nevěnuje potřebnou energii další etapě digitalizace, která může napomoci zvýšit konkurenceschopnost občanů, podnikatelů i státu samotného nejen na tuzemském trhu, ale na trzích evropských i světových. Proto vznikla Iniciativa 202020, která si dala primárně za cíl napomoci odpovědným úřadům zlepšit postavení České republiky ve srovnání s ostatními zeměmi. Nikdo z nás neuměl předvídat, jak se naše cíle podaří naplnit a zda vůbec partnerství mezi odbornou veřejností a státem může fungovat.

S potěšením lze konstatovat, že se zřízení Iniciativy ukázalo jako správná cesta. První důležitý úkol, tedy zmapování digitálních služeb státu a krajů jsme úspěšně splnili. Podařilo se získat a publikovat podrobné informace o více než 700 digitálních službách státu a 120 digitálních službách krajů. Praktickým ověřením každé z nich jsme identifikovali jejich nedostatky, zejména neexistenci standardů a pravidel pro jejich tvorbu, neexistenci jejich sdílení a nízká míra zpřístupnění občanům. Ve spolupráci s Úřadem vlády a Vysokou školou ekonomickou se nám také prostřednictvím společného projektu podařilo provést členění digitálních služeb podle definované klasifikace. To vše odpracovala hlavně Iniciativa 202020. Bohužel, jak bylo v posledních letech tradicí, ani výstupy z této aktivity nebyl státem dále jakkoliv využity a dále rozpracovány.

Mohlo by se tak říct, že hlavní cíl Iniciativy byl naplněn a mohla by tak ve své aktivitě končit. Ale jak to již v životě bývá, práce na zmapování digitálních služeb odkryla mnohem složitější a náročnější úkol. Ukázalo se, že kromě malé koordinace mezi úřady a nízké schopnosti úspěšně nabídnout digitální služby občanům, existuje mnohem výraznější blok, který brání úspěšnější digitalizaci nejen veřejné správy, ale celé společnosti. Touto negativní překážkou je chybějící, či zastaralá legislativa, která je ve skutečností pravou příčinou nízkého využívání možností, které digitalizace přináší.

Již více než 10 měsíců se proto členové ICTU, ve spolupráci s dalšími 9 zaměstnavatelskými a podnikatelskými svazy, profesními asociacemi a sdruženími, aktivně podílí na přípravě návrhů změn zákonů, které jsme identifikovali jako ty nejvíce bránící plošnému a úspěšnějšímu procesu digitalizace. Nejdříve jsme takto identifikovali 24 zákonů a v rámci nich více než 160 ustanovení, které by bylo vhodné novelizovat. Samozřejmě, že to není konečný výčet. I proto, že nejsme schopni postihnout všechny nutné změny, soustředili jsme se nakonec na přípravu návrhů změn zákonů, které vytvářejí rámec pro eGovernment. V průběhu tvorby návrhů změn jsme však zjistili, že samotné změny těchto zákonů ke skutečně systémové podpoře dalšího skokového rozvoje přístupu k digitálním službám nestačí. Analýzy a diskuze potvrdily, že chceme-li skutečně skokovou změnu v používání digitálních služeb občany a podnikateli, je nezbytné posílit práva občanů na digitální služby a nastavit právo na poskytnutí digitálních služeb včetně vymahatelnosti u soudu. Již dnes by totiž podle zákonů mělo být poskytování digitálních služeb ze strany veřejné správy výrazněji úspěšnější než tomu je. Zákony již spoustu povinností úřadům stanovují, ale nejsou vymahatelné a ani neexistuje způsob jak sankcionovat jejich nedodržení. A to nenapravíme dalšími změnami stejných zákonů. Jediné řešení je vytvořit tlak na státní instituce ze strany uživatelů digitálních služeb, tedy občanů.

A tak vlastně vznikl návrh zákona o právech na digitální služby. Ten má po všech různých úpravách, vyplývajících z diskuzí a také z připomínek uplatněných některými poslaneckými kluby, Radou vlády pro informační společnost, Stálého výboru pro digitálně přívětivou legislativu a Ministerstva vnitra konečně podobu. Diskuze stále pokračují a tak je možné, že některá témata ještě mohou doznat dílčích změn.

Vzhledem k charakteru a obsahu tohoto zákona je jedinou možností, jak takový návrh prosadit, získání podpory napříč politickým spektrem a předložení formou poslaneckého návrhu. Kritici naší aktivity samozřejmě logicky argumentují tím, že forma poslaneckého návrhu není vhodná a správná. I my si uvědomujeme, že ideální by bylo, kdyby obdobný návrh byl zpracován jako vládní návrh, ale vzhledem k dopadům na veřejnou správu nelze očekávat aktivní a odpovědnou snahu ze strany úředníků. A nelze se této skutečnosti divit. Návrh totiž přináší skutečně zásadní změnu, kterou je přechod od tradicionalistické vrchnostenské státní správy, kdy je úředník v nadřízeném postavení vůči občanům, k veřejné službě, kdy úředník „slouží“ občanovi.

A v čem ta změna, kterou přinese právě zákon o právu na digitální služby, spočívá?

Každý, kdo bude chtít komunikovat se státem elektronicky, bude mít právo:

své věci vyřídit přes internet. Výjimku budou tvořit jen věci, které přes internet nelze vyřídit jako je například technická kontrola vozidla nebo fyzické vyzvednutí průkazu, i když žádosti o vydání průkazu nebo objednání na technickou kontrolu půjde samozřejmě také zařídit přes internet;

na notifikaci o změně svých údajů nebo o blížící se expiraci platnosti dokladů, či veřejných listin. Tedy aby Vám úřad poslal včas upozornění, když vám končí občanka, řidičák, technická nebo jakákoli jiná veřejná listina. Úřady už dnes vědí, kdy vám jaký doklad končí, takže není žádný problém, aby Vám včas poslaly upozornění do datové schránky nebo SMS. Jen nemají povinnost to dělat, takže to většinou nedělají. Stejně tak se děje při každé změně údajů vedených státem v jednotném státním datovém fondu, tedy v systému základních registrů a k němu připojených všech agendových informačních systémů veřejné správy. Tento, v Evropě ojedinělý systém, obsahuje údaje o každém občanovi ve všech životních situacích daných právním řádem a tyto údaje sdílí za přísných bezpečnostních pravidel také všichni, na základě zákonných působností, oprávnění úředníci;

• každý z nás bude mít právo na povinné sdílení svých dat, tedy aby se údaje o jeho osobě jednoduše sdílely a využívaly mezi úřady, a to buď na základě zákona, anebo bude mít každý z nás právo dát souhlas se sdílením údajů o sobě. Budeme si moci vybrat, zda pouze jednorázově, anebo trvale a také budeme moci kdykoli náš souhlas odvolat. Podstatné je, že už nikdy nebudete muset dokola vyplňovat jedny a ty samé údaje. Stačí, když se přihlásíte občanským průkazem, datovou schránkou, přihlašovacími údaji do internetového bankovnictví nebo jiným zaručeným způsobem. Pokud úřad předem nezveřejní elektronický formulář pro podání nebo nestanoví předem elektronický způsob jednání vůči úřadu, každý z nás bude mít právo učinit své podání v jakémkoli formátu, ve kterém můžeme posílat zprávy přes datové schránky. Úřady budou muset být ve svém zájmu aktivní, aby nemusely zpracovávat téměř 30 povolených formátů.

• každý bude mít právo na zápis svých údajů do systému základních registrů. Tedy právo nechat si zapsat do registru práv a povinností údaje a informace o různých skutečnostech, stavu, či událostech, vyplývajících z platné právní úpravy jako práva, či povinnosti. Ale i o průkazech, dokladech, osvědčeních či jiných veřejných listinách, kterými tyto skutečnosti, stav, či událost má stále povinnost prokazovat před orgány veřejné moci. Za 5 let, kdy nabude zákon plné účinnosti, budeme v peněžence nosit povinně už jen občanský průkaz, kterým budeme muset vždy prokázat svoji totožnost. Ale všechny další různé průkazy, jako je například řidičský průkaz, technický průkaz, průkaz pojištěnce, průkaz studenta, atd. již své místo v peněžence mít nebudou;

• každý z nás bude mít právo na uchování záznamů o našem digitálním právním jednání. A to proto, abych mohl kdykoli v případě potřeby prokázat, že jsem jednal skutečně já, kdy jsem jednání provedl, vůči komu a co bylo obsahem mého jednání. Pokud zákon nebo smlouva nestanoví jinak, záznam bude muset poskytovatel služby vydat po dobu 10 let ode dne, kdy jsem digitálně jednal. Když bude mé jednání činěno přes datové schránky nebo bude následně do mé datové schránky zasláno, bude záznam o mém jednání uchovávat stát v datových schránkách;

• každý bude mít právo se domáhat svých práv na poskytnutí digitální služby před soudem. Úřad nebo jiný poskytovatel služeb, který bezdůvodně odmítne poskytnout digitální službu, bude muset před soudem prokázat, že službu nemohl poskytnout, a také se vystavuje riziku zaplacení náhrady škody za neposkytnutí digitální služby.

•každý, kdo bude komunikovat s veřejnou správou digitálně, bude mít právo na slevu ze správních a jiných poplatků. Digitální služby šetří peníze i čas. Proto jsme přesvědčeni, že poskytnutí služby po internetu by mělo být levnější než standardní cestou. Navrhujeme proto snížení správního poplatku o 20 %, pokud je služba poskytnuta digitálně.

Může se to zdát jako jednostranný krok měnící veřejnou správu jen ve prospěch občanů, ale tato změna nepřinese přínosy jen občanům, ale také veřejné správě samotné. Výše uvedené principy přinesou výrazné snížení administrativní zátěže při výkonu působností orgánů veřejné moci, posílení důvěry ve využívaná data, zásadní posílení transparentnosti veřejné správy a zvýšení důvěry občanů ve stát.

Ano, uvědomujeme si velmi dobře nejen přínosy, ale také rozsah a šíři dopadů našeho návrhu na celou společnost, ale zejména na veřejný sektor. Samotný návrh zákona o právech na digitální služby žádné výrazné dopady na stát reálně nevytváří. Podle současné legislativní úpravy máme již pro realizaci práv vytvořeny všechny nezbytné technické i procesní předpoklady. Jednotný státní datový fond bezpečně a kvalitně funguje, a jestli některý z úřadů jeho služby nevyužívá, a je tedy spíš otázkou, proč nerespektuje již platnou legislativu. Samozřejmě, že některé náklady naplnění práv vyvolá. Zejména vytvoření interaktivních formulářů, dokončení všech služeb Portálu veřejné správy, vytvoření prostředků pro uchovávání záznamů o digitálním právním jednání, náklady vyvolá. Nejedná se však ve skutečnosti o náklady vyvolané návrhem zákona o právech na digitální služby, ale o dopady změnového zákona, kterým je nezbytné upravit stávající zákony, tvořící rámec eGovernmentu. A tyto zákony je nutné změnit i bez vazby na práva občana. Vždyť ani po tolika letech od nabytí účinnosti těchto zákonů, nedefinuje český právní řád taková témata, jako jsou sdílená data, jednotný státní datový fond, autoritativní údaje obsažené v agendových informačních systémech veřejné správy, plošné notifikace, atd.

Abychom nezpůsobili kolaps veřejné správy, počítá náš návrh s tím, že samotný proces zajištění práv obsažených v návrhu zákona, bude definovat svým nařízením Vláda České republiky. Ta bude mít povinnost do jednoho roku od nabytí činnosti zákona zveřejnit Katalog služeb veřejné správy a veřejných služeb, poskytovaných občanům a dokončit přípravu opatření nezbytných k zajištění práv (interaktivní formuláře, služby PVS, uchovávání informací o digitálním právním jednání, atd). To bude poprvé v naší novodobé historii, kdy stát zveřejní seznam všech služeb, poskytovaných občanům státu na základě zákonů, bez rozdílu, zda jsou tyto služby poskytovány v osobní, asistované, či digitální formě. Občan tak bude mít poprvé k dispozici přehled všech veřejných služeb, které je oprávněn využívat. Následně pak vláda, opět svým nařízením, stanoví seznam služeb obsažených v Katalogu služeb, které bude chtít v následujících 12 měsících digitalizovat. Bude tedy záležet na vládě, jak aktivní a odpovědná v oblasti digitalizace služeb bude. A také bude na vládě jaké procesní, legislativní i finanční podmínky pro digitalizaci vytvoří.

Aktuálně je již návrh diskutován v Poslanecké sněmovně. Dne 19. září 2018 se uskutečnilo pod gescí Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj setkání garantů tématu veřejné správy a digitalizace všech parlamentních stran. Předmětem tohoto setkání byla prezentace návrhu zákona o právech na digitální služby a zároveň diskuze k některým aspektům návrhu. Jednání se účastnili zástupci ICT Unie jako zpracovatel návrhu a dále vládní zmocněnec pro ICT a digitalizaci Ing. Dzurilla, ředitel odboru Hlavního architekta MV Ing. Kuchař a další odborníci. V průběhu tohoto jednání vyjádřili podporu návrhu všichni zástupci poslaneckých klubů. V rámci diskuze někteří zcela oprávněně vyjádřili i obavy nad dopady tohoto zákona, zejména z pohledu procesního, personálního a finančního zabezpečení. Podporu návrhu vyjádřil ve svém vystoupení vládní zmocněnce a potvrdil, že o návrhu je informováni i předseda vlády, který také návrh podporuje a že prostřednictvím nařízení vlády je vláda schopna celý proces efektivně a odpovědně realizovat.

V závěru tohoto jednání se účastníci shodli na následujícím postupu. Do 3. října 2018 zašlou své připomínky k návrhu ICT Unii. Ta zajistí jejich vypořádání do 7. října 2018 a odeslání zpět verze ve znění akceptovaných připomínek. Následně se dne 9. října 2018 v 14.00 uskuteční další jednání Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, kde by měly být prodiskutovány všechny uplatněné připomínky i upravená verze návrhu. Zároveň by měla být, což je velkou snahou předsedy výboru, i za účasti předsedy vlády uzavřena dohoda napříč politickým spektrem o podpoře formou poslaneckého návrhu a jeho začlenění do programu některé z dalších schůzi Poslanecké sněmovny. Společným snahou je zařadit návrh do legislativního procesu do konce letošního roku.

V mezidobí bude dokončena ICT Unií ve spolupráci s renomovanou společností EEIP a.s. příprava Hodnotící zprávy o dopadech regulace RIA. Zároveň probíhá ve spolupráci s MV příprava změnového zákona obsahujícího návrhy změn 6 vybraných zákonů vytvářejících rámec eGovernmentu, včetně návrhu změny zákona o provozu na pozemních komunikacích, prostřednictvím kterého budou na konkrétní agendě prakticky prokázány přínosy celého návrhu jak pro občany, podnikatele, tak i pro veřejnou správu samotnou.